marți, 18 iunie 2013

COMUNICAT

Prezenta la lucrarile Comisiei pentru munca si protectie sociala, d-na Caloian Monica, vicepresedinte al SCMD, ne transmite:


Astazi 17.06.2013, incepand cu ora 16.00, la Camera Deputatilor s-a desfasurat sedinta Comisiei pentru munca si protectie sociala avand pe ordinea de zi un singur punct: discutarea si acordarea avizului de specialitate pentru PLx-164/2013, Proiectul Legii reparatorii pentru pensionarii militari.
Ca rezultat al ultimelor negocieri cu factorii de raspundere, avizul comisiei este favorabil cu 17 voturi pentru si 1 vot impotriva (reprezentantul UDMR).
Precizam ca legea se va aplica in doua etape, astfel: 
 • Incepand cu luna urmatoare publicarii legii in Monitorul Oficial va intra in vigoare prevederea in virtutea careia se va stopa procesul  “privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” declansat in urma cu cateva luni de zile la MApN;
 • Revenirea pensiilor la cuantumul lunii decembrie 2010, pentru colegii care au pierdut prin procesul de revizuire, se va face incepand cu 01.10.2013.
 Multumind tuturor deputatilor si reprezentantilor MApN care au sustinut cauza noastra, asteptam votul in plenul Camerei Deputatilor.
 
PRESEDINTELE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

duminică, 16 iunie 2013

Contestarea în instanţă a deciziilor de recuperare

Contestarea în instanţă a deciziilor de recuperare

(eliberate de Casa de Pensii a MApN)


Fără a fi solicitat cineva, şi în speranţa (în cele mai multe cazuri deşartă), de a diminua combativitatea rezerviştilor a căror pensie a fost abuziv diminuată, în cursul anului 2012, Casa de pensii a MApN a emis noi decizii, în aparenţă mai favorabile, adăugând sume nu prin corectarea erorilor de calcul, aşa cum s-a solicitat prin contestaţii, ci prin încadrarea unor perioade din activitate în grupe de muncă superioare.
În condiţiile actualelor dezbateri pentru emiterea unui act reparatoriu pentru cei cu pensiile sub nivelul din decembrie 2010, cât şi a discuţiilor pentru elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, Casa de pensii a MApN a început o acţiune de „recuperare” a sumelor acordate prin mai sus amintita încadrare în grupe de muncă superioare, sub motivaţia că actul normativ care a permis aceasta nu trebuia aplicat celor care la data emiterii erau deja în rezervă. Din păcate pentru noi, motivarea (corectarea unei greşeli), se poate susţine în instanţă, cu repercusiuni administrative-disciplinare asupra celor care au emis documentul (decizia nouă de pensie) dar şi financiare asupra beneficiarilor (rezerviştilor), care trebuie să returneze sumele.
În aceeaşi perioadă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis Decizia nr. 1 din 21 ianuarie 2013, prin care, de la această dată, SCMD poate să reprezinte în instanţă acţiunile membrilor săi numai la Tribunalul Bucureşti, de care aparţine teritorial. În felul acesta, după 21 ianuarie 2013, petenţii pot să acţioneze Casa de Pensii în instanţele teritoriale de care aparţin (ex. Timişoara), în nume propriu, individual sau în grup, cu sau fără avocat, în condiţiile respectării etapelor legale (contestarea în termen de 30 zile, aşteptarea hotărârii comisiei de contestaţii 50 zile) şi a întocmirii dosarelor conform precizărilor de până acum, ca şi în cazul celorlalte procese.Noi sfătuim pe cei în cauză să se grupeze mai mulţi pentru un dosar şi să ceară totuşi asistenţă din parte unui avocat.Pentru cei care doresc o acţiune prin SCMD, trebuie să se adreseze Departamentului Juridic de la Bucureşti–Col(r) Mihai Vasile, tel. 0736601110.
În continuare, vă prezentăm ce este de făcut:
 1. La primirea deciziei de pensie în care se prevede diminuarea cuantumului prin reducerea grupelor de muncă, se trimite contestaţia ca şi până acum, la Casa Sectorială de Pensii, în termenul de 30 zile de la data de pe plicul prin care a parvenit documentul ( de preferat cât mai repede, pentru a scurta termenele),
 2. După trecerea unui număr de 50 zile de la sosirea confirmării de primire a contestaţiei de către Casa de Pensii, se întocmeşte dosarul conform precizărilor anterioare şi se depune la instanţă pentru începerea acţionării în judecată;
 3. NU SE MAI TRIMITE NOTIFICARE, deoarece în urma deciziei Curţii Constituţionale a României de la sfărşitul anului 2012, accesul în justiţie este permis dacă petentul face dovada respectării de către el a prevederilor legale (efectuarea contestaţiei în termenul legal) fără a mai fi obligatorie hotărârea Comisiei de Contestaţii;
 4. În situaţia în care aţi primit decizii „privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”, ca urmare a modificării condiţiilor de muncă pentru anumite perioade, contestarea (v. MODEL mai jos) trebuie făcută DIRECT la Tribunalul Timiş, în termen de 15 zile de la data ştampilei poştale aplicată pe plicul în care s-a făcut comunicarea.
Deoarece Casa de Pensii va invoca faptul că a făcut o simplă greşeală de încadrare în condiţiile de muncă, şi prin urmare are dreptul legal de a recupera sumele, obiectul contestaţiei îl poate constitui, practic, amânarea punerii în aplicare a deciziei de recuperare până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei din dosarul privind revizuirea pensiei (pentru cei care au deschis o astfel de acţiune).
Dosarul pentru atacarea deciziilor de RECUPERARE trebuie să cuprindă, în dublu exemplar, următoarele documente, în copie ( cu menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura pe fiecare filă):
-Contestaţie împotriva deciziei de recuperare (vezi modelul);
-Decizia nr. ...din...privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări socale;
-Deciziile de revizuire din care rezultă diferenţa de cuantum;
-Cartea/Buletinul de identitate;
-Certificat de grefă de la Tribunalul Timiş , unde se află dosarul de revizuire (pe fond sau în recurs);
-Alte probe, în funcţie de specificul dosarului.
Trebuie ştiut că în acest gen de procese, instanţa-în baza prevederilor Codului de Procedură Civilă- obligă reclamantul la plata unei cauţiuni, de regulă 10% din suma în litigiu, bani care pot fi returnaţi în cadrul cheltuielilor de judecată, dacă se câştigă dosarul.

Preşedintele Filialei SCMD ARAD
Lt. Col(r) ARION VASILE

MODEL
Tribunalul Arad
Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale Exemplarul nr....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul...............................domiciliat în ...................................str. ...............nr. ...Bl. ...Sc. ...Et. ...Ap. ...jud. Arad, identificat cu Carte de Identitate seria. ...nr. ........eliberată de .................la .................CNP..........................., în calitate de contestator, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, cod poştal 061418, formulez prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa , în baza probelor ce se vor administra şi a dezbaterilor ce vor urma în cauză, să soluţionaţi prezenta

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

a Deciziei nr. ......din................privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale (în continuare titlu executoriu), emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, comunicată la data de .........
Contestaţia este formulată în termenul legal de 15 zile , prevăzut de art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit.(i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod de procedură civilă.
În temeiul dispoziţiilor art. 718 pct. (1) Cod pr.civ., solicit suspendarea executării titlului executoriu mai sus menţionat, până la soluţionarea contestaţiei la executare.
Această recuperare reprezintă o nouă diminuare a pensiei subsemnatului, după emiterea Deciziei de revizuire nr. ............/............ Arăt că această măsură de suspendare este de natură a preveni o pagubă iminentă, ce nu s-ar mai putea recupera, având în vedere că noua micşorare a cuantumului pensiei m-ar pune în situaţia imposibilităţii de a-mi achita lunar debitele pe care înţeleg să le invoc alăturat (ex: rate la bănci, facturi utilităţi, îngrijirea sănătăţii etc)
Precizez că nu deţin alte venituri suplimentare care să acopere această nouă scădere a cuantumului pensiei ca urmare a Deciziei de recuperare.

MOTIVE DE FAPT

Decizia nr. ............/.........privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, a stabilit , în temeiul prevederilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, că sus-numitul am încasat suma de .............lei, reprezentând drepturi necuvenite în perioada.................., sumă determinată conform buletinului de calcul anexat, sumă care urmează a se recupera conform art. 181 din legea nr. 263/2010.
Menţionez că în anul 2012, casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii a emis decizii de regularizare, tot în vederea recuperării unor sume considerate ca încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în anul 2011. Prin Legea nr. 112 din 04.07.2012 s-a modificat şi completat art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial în 06.07.2012, respectiv:după alineatul 2 s-a introdus un nou alineat (3), cu următorul cuprins: „în situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. 1 rezultă sume de recuperat pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens”.
În aceste condiţii, consider că, în acest caz, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale nu a ţinut cont de acest act normativ şi a emis decizii de recuperare pentru un interval începând cu ianuarie 2011, în cazul meu ......... Pe cale de consecinţă, consider că este necesar ca intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale să depună la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calculului cuantumului deciziilor de revizuire şi de recuperare, iar în cazul în care temeiurile pentru care se dispune recuperarea nu vor subzista, să se anuleze Decizia nr. ............./............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale , emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi să emită o nouă decizie, cu valabilitate numai din data de 01.01.2012.
De asemenea, consider că până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. ............/........, aflat pe rolul Tribunalului Timiş cu termen de judecată............, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire nr. ............/............ emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, decizia de recuperare ce face obiectul prezentei contestaţii la executare este nelegală şi netemeinică.
Conform art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr. civ., solicit instanţei să suspende punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ............../............, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, cu termen de judecată la ................, care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ............./..........., emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Dovada existenţei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin certificatul de grefă anexat.

În concluzie, având în vedere toate considerentele menţionate mai sus, vă rog să admiteţi contestaţia la executare aşa cum a fost formulată, să dispuneţi, în principal, anularea formelor de executare efectuate-respectiv Decizia nr. ................/............privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, iar în subsidiar, să faceţi aplicarea dispoziţiilor art. 413 alin 1 pct. 1 Cod.pr.civ., în sensul suspendării dispoziţiilor prevăzute în decizia de recuperare sus-menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului civil nr. ......./............ aflat pe rolul Tribunalului Timiş , cu termen de judecată la .................., care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr. ................/............... emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.

În drept: art. 172-173 din OUG nr. 92/2003, republicată, coroborată cu art. 153 lit (i) şi art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 711-719 Cod.pr.civ.
În probaţiune, depun , în copie, conform cu originalul, înscrisurile menţionate în acţiune:
 • Decizia nr. .............../............. privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, plus plic de comunicare;
 • Carte de identitate
 • Decizia de revizuire nr. ............../................ (ultima contestată, numai prima filă);
 • Decizia iniţială de pensie (înainte de decembrie 2010);
 • Certificat grefă stadiu dosar de anulare decizie revizuire;
 • ...............................................................................................................................
Depun acţiunea şi înscrisurile în 2 exemplare- unul pentru instanţă şi unul pentru intimată.

Data depunerii..................... Semnătura.....................

Domnului Preşedinte al Tribunalului Arad


 

Ordinul M 116 /2002 al MApN

 

pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate
 
- extras-

I. Locuri de munca si activitati cu CONDIŢII DEOSEBITE pentru care, in vederea pensionarii, se iau in calcul un an si 3 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii.

1. Activitatea desfasurata pe tanc, autotun, instalatie de lansare, tractor de artilerie si de tanc, transportor amfibiu blindat, masina de lupta a infanteriei, masina de lupta a vanatorilor de munte, instalatie mobila de lansare, masina de sapat transee, masina de sapat adaposturi, pod de asalt pe tanc, tun si obuzier autopropulsat, aruncator de proiectile reactive, autospeciala de decontaminat tehnica si teren.
2. Executarea si coordonarea misiunilor pentru paza si apararea obiectivelor militare si civile, ceremonialelor si onorurilor militare de importanta deosebita la Regimentul 30 Garda; executarea serviciului de garda permanent, activitatea cadrelor militare din subunitatile de interventie, sprijin, paza si condrol acces la obiectivele Ministerului Apararii Nationale.
3. Regimentele, centrale, batalioanele (subunitatile) de transmisiuni si alte structuri independente care au in dotare si exploatare emitatori de radiodifuziune, emitatori pentru comunicatii , instalatii de curenti de inalta frecventa, statii de radio de unde ultrascurte si unde scurte, radiorelee de unde metrice, decimetrice si centimetrice, aparatura de cercetare radio, goniometrie radio, bruiaj radio si comunicatii intre elementele de dispozitiv; activitatile desfasurate in prezenta campurilor electromagnetice.
4. Subunitatile de pioneri (baraje,distrugeri) : manipularea, transportul, depozitarea, paza intretinerea si repararea muniţiilor, minelor si elementelor acestora incarcate, explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice in depozite si ateliere; personalul militar care incadreaza functiile poligoanelor pentru trageri de instructie si de lupta.
5. Activitatea de politie militara si control circulatie.
6. Comanda marilor unitati, unitatilor, subunitatilor (similare).
7. Cercetarea stiintifica si incercarea tehnicii militare.
8. Lucrul în unitati speciale de actiuni psihologice.
9. Executarea lucrarilor genistice si de mascare in dispozitivele de lupta. Structurile de aparare nucleara, biologica si chimică; structurile care executa verificarea, etalonarea si repararea aparaturii de control nucleara, biologica si chimica.
10. Activitatea desfasurata in serviciul operativ in ture permanente, puncte de comanda, conducere si monitorizare.
11. Batalionul (similare) nave, treceri fluviale; nave auxiliare, subunitati de pontonieri; exploatarea si intretinerea motoarelor principale si auxiliare, a caldarinelor si agregatelor din compartimentele masinii.
12. Activitati de manipulare, transvazare, alimentare si transport carburanti pentru tehnica militara.


II. Locuri de munca si activitati cu CONDIŢII SPECIALE pentru care in vederea pensionarii, se iau in calcul un an si 6 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii.

1. Executarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala a militarilor condamnati ori in curs de cercetare.
2. Executarea lucrarilor geodezice, topografice, cartografice, fotogrammetrice, de reproducere si imprimare in unitatile si subunitatile productive si de instructie din domeniul asigurarii geografice a armatei.
3. Criptarea si securitatea informatiilor, avizarea si mascarea informatiilor geografice militare, precum si cercetarea, testarea, evaluarea, producerea, exploatarea si intretinerea tehnicii de secretizare si aparaturii de criptare; reprezentarea si apararea intereselor Ministerului Apararii Nationale in fata autoritatilor publice.
4. Unitatile si subunitatile de artilerie si rachete de coasta de observare si radiotehnice din fortele navale, din dispozitivul de lupta si batalionul de infanterie marina; activitatea desfasurata in unitati (subunitati) de radiolocatie si subravegherea spatiului aerian si naval in ture operative.
5. Sectia protectie nucleara, biologica si chimica a mediului, depozitele de materiale chimice, poligoanele de instructie pentru aparare nucleara, biologica si chimica si laboratoarele de analize fizico-chimie din batalioanele de aparare nucleara, biologica si chimica, Scoala de Aplicatie Interforte pentru Aparare nucleara, biologica si chimica, Sectia fumizare, mascare si mijloace exploziv incendiare, Sectia radiometrie si laboratoarele din Sectia tehnologii chimice, de contaminare si studii de impact; activitatea de cercetare stiintifica in domeniul apararii nucleare, biologice si chimice, munitiilor, minelor explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice.
6. Activitatea personalului tehnico ingineresc din structurile logistice si securitate zbor.
7. Activitatea din punctele de comanda subterane sau semiingropate.
8. Activitatea desfasurata de personalul nenavigant de stat major, personalul de artilerie si rachete antiaeriene si de radiolocatie de coordonare, planificare, organizare si instructie, activitati de operatii, instructie si intrebuintare in lupta.
9. Divizioanele de: nave purtatoare de rachete sau torpile, nave purtatoare de artilerie, nave de patrulare (corvete si fregate) distrugatoare, nave dragoare si puitoare de mine, vedete dragoare si blindate, remorchere maritime salvatoare, nave maritime pentru scafandri, nave baza propulsate, nava scoala.


III. Locuri de munca si activitati cu ALTE CONDIŢII pentru care, in vederea pensionarii, se iau in calcul doi ani pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii.

1. Submarine, nave militare tip vedeta maritima si cele purtatoare de rachete sau torpile; scafandri de mare adancime si de lupta pentru activitatea in domeniul maritim si fluvial, laboratorul hiperbar, pregatirea si antrenarea scafandrilor.
2. Cercetarea si incercarea in zbor desfasurata de loctiitorul comandantului pentru zbor si instructorul sef pentru zbor, piloti, piloti de incercare si cosmonauti, navigatori de bord, ingineri, subingineri si tehnicieni de bord; radiotelegrafisti de bord, operatori foto-radio si de radiolocatie de bord, tragatori aerieni , insotitori de bord.
3. Parasutisti, cercetasi prin parasutare, activitatea de alpinism desfasurata de vanatorii de munte.
4. Testarea-evaluarea de prototipuri de armament si munitii sau de munitii necunoscute, verificarea si controlul prin trageri a armamentului si munitiei, casarea, delaborarea si distrugerea munitiilor, pulberilor si explozivilor, neutralizarea diferitelor tipuri de munitie, temperarea munitiei, asanarea terenurilor si poligoanelor de munitii şocate, avariate sau ramase neexplodate dupa trageri.
5. Experimentarea, testarea si evaluarea pulberilor, explozivilor si compozitiilor pirotehnice din compunerea munitiilor prin analize fizico-chimice si verificari de laborator.
6. Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea sau sprijinirea misiunilor operativ-informative de culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, activitatilor de investigatii, de protectie a demnitarilor si controlul antiterorist, precum si realizarea si utilizarea mijloacelor tehnice operative, in tara si strainatate.
7. Activitatea de pirotehnie.
8. Unitatile militare in timpul starii de urgente sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii.

PRECIZĂRI

Privind contestarea în instanţă a deciziilor de recuperare


I. În situaţia deciziilor de pensionare refăcute prin reîncadrarea în grupe de muncă inferioare:

a) Se analizează anexa la decizie , pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile HG 1294/2001 şi a ordinului ministrului M 116/2002.

În situaţia în care se constată că noua încadrare este făcută sub limitele precizate de HG 1294/2001, se determină perioadele respective şi se face contestaţie la Comisia de contestaţii de pe lângă Casa Sectorială de Pensii a MApN, în termen de 30 zile de la data de pe plicul prin care s-a primit noua decizie (în caz contrar se pierde încadrarea corectă în grupele de muncă);

b) În cazul în care noua încadrare în grupele de muncă este făcută potrivit HG 1294/2001, dar cu încălcarea HG-S 1019/2010, se poate face contestaţie, dar în situaţia declanşării acţiunii în justiţie, acest demers rămâne la aprecierea instanţei, care poate da propria interpretare asupra aplicării HG-S 1019/2010 ( se poate aprecia , forţat, că acest act normativ nu se aplică celor care erau deja în rezervă la adoptarea lui).


II. Cu privire la contestaţiile referitoare la ” recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurare sociale”:

Deciziile de recuperare sunt titluri executorii.Acestea pot fi atacate în instanţă cu Contestaţie la execuţie (cf. MODELULUI ) depusă la Tribunalul Timiş conform precizărilor anterioare. Odată cu contestarea în instanţă, se poate face cerere de suspendare a executării, dar cu plata obligatorie a unei cauţiuni de 1000lei pentru sume contestate până la valoarea de 10.000 lei, iar pentru cele care depăşesc 10.000 lei, cauţiunea este de 1.000 lei plus 5% din ceea ce depăşeşte 10.000 lei.


IMPORTANT

Deoarece Casa Sectorială de Pensii a MApN va susţine în instanţă că sumele care au fost alocate în plus sunt consecinţa unor greşeli, şi prin urmare are dreptul să le recupereze,în contestaţia la execuţie se va solicita probaţiunea din partea Casei de Pensii, de a face dovada în ce constă eroarea de calcul, deoarece petentul nu poate verifica autenticitatea celor susţinute de respectiva instituţie.

Atenţionăm cu această ocazie că deschiderea unei acţiuni în instanţă este bine să se facă cu asistenţa unui avocat, şi să se ţină seama de faptul că dacă se obţine numai o amânare a recuperării banilor, suma finală va creşte cu fiecare lună care a trecut.


Preşedintele Filialei Arad a SCMD
Lt. Col. (R) ARION VASILE

INFORMARE -STADIUL ADOPTĂRII ÎN CAMERA DEPUTAŢILOR A PLx – 164/2013

În data de 4 iunie a.c., Comisia pentru egalitatea de şanse a dat aviz favorabil proiectului de lege PLx-164/2013 (legea reparatorie), cu menţiunea că a respins toate amendamentele prezentate, fiind practic de acord cu conţinutul proiectului aşa cum a fost votat în Senat. Problemele au apărut în Comisia pentru muncă şi protecţie socială (preşedinte dl Florin IORDACHE, membru PSD). Preşedintele comisiei a pus direct în discuţie amânarea avizului care urma să fie formulat în condiţiile existenţei mai multor amendamente depuse de către unii deputaţi, amendamente care dacă ar fi fost adoptate ar fi condus la un conţinut diferit al proiectului faţă de forma votată în Senat.
Având în vedere modul în care preşedintele comisiei a pus problema, reprezentantul Ministerului Finanţelor a cerut timp pentru verificarea consecinţelor care ar rezulta din amendamentele respective. Pe cale de consecinţă, avizul comisiei s-a amânat pentru o dată care nu a fost precizată.

În această situaţie neaşteptată şi nedorită, opinăm că la Casa de pensii sectorială a MApN se vor pune în aplicare, cel mai probabil din luna iulie a.c., deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale”.

Recomandăm membrilor de sindicat aflaţi în această situaţie dificilă, daca sunt în interiorul termenului legal de contestare, să-şi exercite calea legală de atac în justiţie a acestor decizii ,pentru a obţine anularea sau suspendarea lor.


COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Colonel (r) Caloian M.